Porez na zaradu - US Income Tax

 

Porez na zaradu (eng. Income tax) je uspostavljen 1913. godine u Americi. Počevši od te godine, svako ko radi u USA, bez obzira da li je državljanin ili ne, dužan je da plaća porez na zaradu i podnese svoju poresku prijavu na kraju fiskalne godine.

U zavisnosti od visine ostvarene zarade i plaćenih poreza, možete ostvariti pravo na refundaciju pretplaćenog poreza.

Pravo na povraćaj poreza možete ostvariti u roku od 3 godine.

U slučaju da tokom godine niste plaćali porez, to možete učiniti u prvom kvartalu naredne godine bez kamate i penala do 15. aprila.

U USA postoje različite vrste poreza na zaradu:

    • Federal income tax
    • State income tax
    • Local income tax

 

Federal income tax je porez na prihod koji se plaća na nivou cele teritorije USA i jedan je od osnovnih izvora finansiranja USA. Svaki pojedinac je dužan da na kraju poreske godine plati federal porez, tj. porez na ostvarenu zaradu.

Za naplatu federal poreza zadužen je IRS (Internal Revenue Service).

Pored zarade ostvarene kroz plate, kao godišnji prihod se računa i prihod od napojnica, kamata, dividendi, nagrada itd.

Plaćanje federal poreza se oslanja na progresivni sistem oporezivanja, a poreske stope koje se implementiraju su 10%, 12%, 22%, 32%, 35% i 37%. Svaka poreska stopa se odnosi na određeni interval definisan visinom bruto zarade u poreskoj godini.

2023 Tax Brackets Single Married Filling Jointly Head of Household
10% $0 - $11,000 $0 - $22,000 $0 - $15,700
12% $11,001 - $44,725 $22,001 - $89,450 $15,701 - $59,850
22%  $44,726- $95,375 $89,451 - $190,750 $59,851 - $95,350
24% $95,376 - $182,100 $190,751 - $364,200 $95,351 - $182,100
32% $182,101 - $231,250 $364,201 - $462,500 $182,101 - $231,250
35% $231,251 - $578,125 $462,501 - $693,750 $231,251 - $578,100
37% $578,125 and over $693,750 and over $578,100 and over

Podaci preuzeti sa sajta www.irs.gov

 

Porez na zaradu možete plaćati tokom godine tako što će vam poslodavac zadržavati određeni procenat na ime federal poreza sa svake plate ili platiti na kraju godine u zavisnosti od bruto zarade, što je najčešće slučaj kod svih koji se vode kao samozaposleni (eng. self-employed).

Zvanični obrasci IRS-a koji potvrđuju iznos bruto ostvarene zarade su: W-2, 1042-S, 1099-forms, 1098-T i mnogi drugi. Svaki obrazac mora sadržati lične podatke osobe na koju se odnose, tačan iznos bruto zarade i plaćenih poreza ukoliko je pojedinac tokom godine već plaćao porez. Više o ovim obrascima možete pročitati na stranici obrasci o zaradi.

 

State income tax je porez na nivou saveznih država u USA i različit je za svaku državu. Ovi porezi su takođe refundabilni, a iznos povraćaja poreza zavisi od bruto zarade, savezne države u kojoj ste radili i/ili ste živeli. Poreske stope saveznih država iznose između 3-6%.

Za naplatu državnih poreza zadužene su posebne institucije (State Department of Revenue).

Kako bismo bolje objasnili sistem oporezivanja u državama, podelićemo ih u tri grupe:

  • Države koje ne oporezuju zaradu - Alaska, New Hampshire, Tennessee, Florida, South Dakota, Washington, Nevada, Texas i Wyoming.
  • Države koje imaju fiksnu poresku stopu - kako bi olakšali proces oporezivanja, neke savezne države su uvele fiksnu poresku stopu kojom oporezuju zaradu. Tu spadaju sledeće države: Colorado, Illinois, Indiana, Kentucky, Massachusetts, Michigan, North Carolina, Pennsylvania i Utah. Visina poreske stope zavisi od države do države.
  • Države sa progresivnim sistemom oporezivanja - sve ostale savezne države u USA imaju progresivan sistem oporezivanja, po uzoru na sistem oporezivanja kod federal poreza. Poreske stope zavise od bruto ostvarene zarade i zasnivaju se na principu – što je veća zarada, više poreza plaćate. Tu spadaju sledeće savezne države: Alabama, Arizona, Arkansas, California, Connecticut, Delaware, Georgia, Hawaii, Idaho, Iowa, Kansas, Louisiana, Maine, Maryland, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Jersey, New Mexico, New York, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Rhode Island, South Carolina, Vermont, Virginia, West Virginia i Wisconsin.

Većina ljudi tokom godine radi u jednoj saveznoj državi i na kraju godine predaju zahtev nadležnoj poreskoj upravi. Međutim, ukoliko ste tokom godine radili u više saveznih država, dužni ste da svakoj saveznoj državi podnesete zahtev posebno.

 


Naša agencija nudi mogućnost da po ceni jedne poreske prijave odradite zahtev za povraćaj federal i state poreza za jednu poresku godinu, bez obzira na broj saveznih država kojima podnosite prijavu.


 

Local income tax je porez koji zavisi od savezne države u kojoj ste radili. Države koje naplaćuju local tax su New York, New Jersey, Pennsylvania, California, Ohio, Indiana, Maryland, Michigan, Missouri, Alabama, Kentucky, itd. U većini saveznih država ovaj porez nije refundabilan.